VÝKONNÝ VÝBOR ČSLH ODMÍTÁ NEPRAVDIVÁ TVRZENÍ PETRA DĚDKA

Výkonný výbor ČSLH důrazně odmítá nepravdivá a účelová tvrzení pana Petra Dědka, týkající se hospodaření ČSLH, a ohrazuje se proti jeho lžím, urážkám a dehonestacím. K podobným krokům vůči vedení ČSLH, členům APK LH a partnerům se uchyluje vždy, když nejsou naplněny jeho osobní ambice a ekonomické zájmy jeho firem. Pan Petr Dědek měl možnost zcela legitimně prosadit na konferenci ČSLH své názory prostřednictvím vlastní kandidatury či kandidátů, které nominuje. Rozhodnutí by bylo na delegátech, kteří reprezentují kluby napříč soutěžemi a účelově zřízené kraje. Za zmínku jistě stojí, že vedení ČSLH disponuje na konferenci pouze 3 hlasy ze 60.
Z postupu pana Petra Dědka, který (a) ač sám trestně stíhaný, neoprávněně a bez jakýchkoli důkazů obviňuje výkonný výbor ČSLH z jednání v rozporu s péčí řádného hospodáře; (b) koná nátlakově a v rozporu s právními předpisy; (c) následně stáhne svou kandidaturu na člena výkonného výboru ČSLH – pravděpodobně pod tíhou skutečnosti, že by jakožto kandidát musel podstoupit veřejnou diskuzi, z níž by evidentně vzešlo potvrzení toho, že jeho výroky jsou liché – jednoznačně vyplývá, že jedná výrazně v rozporu se zásadou dobrých mravů.
Výkonný výbor ČSLH trvá na tom, že postupuje v souladu se zákony, stanovami a řády. Jeho hospodaření je pravidelně auditováno, žádná pochybení neprokázaly ani průběžné kontroly Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, Nejvyššího kontrolního úřadu nebo finančních úřadů. V souladu se zákony postupovala při zápůjčce Tomáši Královi nebo ve vztazích se společností WSM, titulárním partnerem druhé nejvyšší soutěže, rovněž dceřiná obchodní společnost PRO-HOCKEY.Cz., s.r.o. Spolu s ČSLH získala za uplynulých čtrnáct let pro náš hokej mimo dotací více než 2 miliardy Kč, přičemž spolupracovala s takřka stovkou soukromoprávních subjektů. Pouze v jediném případě nebyla tato spolupráce úplně dokončena, a to z důvodů na straně partnera.
Jednáním, při kterém místo legitimního uplatňování jeho názorů a práv, volí cestu nepravdivých a nepodložených obvinění, urážek a dehonestace oponentů, poškozuje pan Petr Dědek nejen výkonný výbor ČSLH, ale i český hokej jako celek. Výkonný výbor ČSLH posoudí právní důsledky tohoto jednání pana Dědka a po vyhodnocení újmy, která jím ČSLH vznikla, mohla vzniknout či vznikne, učiní adekvátní právní kroky.  
Praha 17. 06. 2022
PhDr. Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí ČSLH