24. Valná hromada  FAČR

V pátek 17. června 2022 se uskutečnila v pražském Orea Hotel Pyramida 24. řádná Valná hromada a mimořádná Valná hromada Fotbalové asociace České republiky.

Řádná Valná hromada FAČR konaná dne 17. června 2022 schválila jednomyslně usnesení:  

 1. VH FAČR zvolila za předsedajícího VH Ing. Petra Fouska.
 2. VH FAČR schválila jednací řád VH.
 3. VH FAČR schválila navržený program jednání VH.
 4. VH FAČR zvolila Mandátovou komisi v tomto složení: – Jakubowicz Dariusz ml., – Vomáčka Benjamin, – Vítek Petr, – Havel Martin, – Hubáček František (předseda), – Čejka Petr, – Hladiš Karel.
 5. VH FAČR zvolila další pracovní komise v tomto složení: – Návrhová komise: – Zbořil Martin, – Vrba Jiří, – Richter Milan, – Duben Václav (předseda), – Záloha Miroslav, – Konečný Petr.
 6. VH FAČR vzala na vědomí zprávu Mandátové komise. 24. ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA FAČR Orea Hotel Pyramida, Bělohorská 24 17.06.2022
 7. VH FAČR schválila zprávu o stavu rozvoje fotbalu v České republice a o činnosti Výkonného výboru FAČR.
 8. VH FAČR vzala na vědomí zprávu o výsledcích hospodaření FAČR za rok 2021 a jejích dceřiných společností.
 9. VH FAČR bere na vědomí zprávy některých volených orgánů FAČR (zprávu Odvolací Komise, zprávu Etické Komise a zprávu Sboru Rozhodců FAČR).
 10. VH FAČR schválila zprávu Revizní a kontrolní komise.
 11. VH FAČR vzala na vědomí zprávu o plnění CCP.
 12. VH FAČR neschválila změnu Stanov FAČR.
 13. VH FAČR v rámci bodu č. 15 programu VH pod názvem „Zásady pro rozdělování společných zdrojů FAČR pro rok 2023“ rozhodla tak, že: I. VH FAČR schvaluje následující zásady pro rozdělování společných zdrojů FAČR v roce 2023: a) péče o komplexní rozvoj a propagaci fotbalu v ČR; b) vytváření všestranných a rovnoprávných podmínek na všech stupních fotbalu v ČR; c) zabezpečování přípravy a účasti fotbalové reprezentace ČR v soutěžích FIFA a UEFA; d) podpora profesionálního a amatérského fotbalu s důrazem na rozvoj mládeže; e) úhrada nákladů na rozhodčí a delegáty ve všech mistrovských a pohárových soutěžích organizovaných FAČR a pobočnými spolky, kdy u delegátů budou hrazeny náklady pouze v soutěžích mužů řízených ŘKČ, ŘKM, KFS, PFS a OFS, dle pravidel stanovených příslušnými předpisy a nařízeními FAČR, s důrazem na hospodárnost příspěvků na cestovné u rozhodčích i delegátů. II. VH FAČR bere na vědomí, že VV FAČR zajišťuje hospodaření a správu majetku FAČR a rozhoduje o využití společných zdrojů FAČR ve smyslu přijatých zásad.

VH FAČR ukládá VV FAČR, aby ji na příští ŘVH informoval o využití společných zdrojů FAČR v rámci zprávy o výsledcích hospodaření FAČR za rok 2022.

 1. VH FAČR schválila strukturu použití členských příspěvků FAČR.
 2. VH FAČR ukládá VV FAČR, aby ve lhůtě do 30. 11. 2022 zpracoval a následně předložil řádné či mimořádné VH ke schválení návrh dalšího postupu ve věci nakládání a využití Stadionu Evžena Rošického.
 3. VH FAČR ukládá VV FAČR připravit nový Strategický plán FAČR na období 2023-2027 a předložit jej ŘVH v r. 2023. 

Tisková konference:

Čtsa, audio, zdroj, foto: www.fotbal.cz