Vyjádření APK LH k tiskové konferenci České asociace hokejistů

Dne 3. 5. 2022 se konala tisková konference České asociace hokejistů, z.s., které se dále účastnil i majitel hokejového klubu Dynamo Pardubice Petr Dědek, hokejový agent Robert Spálenka a hráč Michal Vondrka. APK považuje za nezbytné touto cestou reagovat na některé informace, které na uvedené tiskové konferenci zazněly a které považuje za zkreslené či přímo nepravdivé.
Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (dále jen „APK“) je seznámena s tím, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též „ÚOHS“) řeší podnět, který podala „Hráčská asociace“ a současně jeden ze členů APK, společnost HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. APK je v tomto směru připravena s ÚOHS plně spolupracovat, přičemž v nejbližších dnech budou ÚOHS předloženy veškeré podklady, které jasně dokládají soulad jednání APK nejen se soutěžním právem.
„Proti tvrzením, že výběr nového marketingového partnera extraligy proběhl v rozporu se zákonem a za nestandardních podmínek, se musíme kategoricky ohradit. Výběru marketingového partnera a přípravě smluv APK věnovala maximální pozornost,“ přibližuje ředitel Tipsport extraligy ledního hokeje Martin Loukota a dodává „Z právního posudku, který pro APK připravila renomovaná advokátní kancelář, jasně plyne, že výběr marketingového partnera proběhl v souladu se zákonem, tedy naprostý opak toho, co tvrdí jak pana Zbořil, tak pan Dědek.“
Nepravdivé je i tvrzení, že členové Asociace byli, potažmo jsou nuceni od sezóny 23/24 postoupit veškerá svá marketingová práva na APK. Tak tomu v žádném případě není. „Stejně jako tomu je v současné době (a platilo to prakticky vždy), i od sezóny 2023/24 zůstává členům APK většina marketingových práv, jež si obchoduje každý klub sám,“ vysvětluje Loukota.
Stejně tak nesouhlasíme s vyjádření pana Dědka, že APK převedla na spol. BPA sport marketing a.s. marketingová práva za nesmyslné peníze a že hodnota převedených práv je dvojnásobná (pan Dědek hovořil o tom, že práva mají hodnotu dvou miliard Kč). „APK v rámci výběrového řízení obdržela 2 nabídky, které si byly v mnohém podobné, přičemž ani jedna z nich nezněla na částku, kterou pan Dědek uvádí,“ hodnotí Loukota a dodává: „Jak tedy mohla APK postoupit marketingová práva za dvě miliardy, když nebyl nikdo, kdo by byl ochoten takovou částku zaplatit?
Mimochodem ani návrh smlouvy předložený spol. RELMOST, a.s. v průběhu výběru marketingového partnera neobsahoval inflační doložku, ohledně které pan Dědek uvádí, že bez ní nelze prakticky žádnou smlouvu podepsat.
Nevěrohodnost vyjádření pana Dědka podtrhuje i jeho tvrzení, že spol. RELMOST, a.s. se výběru marketingového partnera zúčastnila jen proto, aby tlačila na spol. BPA sport marketing a ta byla nucena zvýšit svou nabídku. Tomu neodpovídá samotný průběh výběru marketingového partnera ani následné jednání spol. HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE, které sledujeme i v současné době.
Tvrzení pana Mgr. Zbořila, že hráčská smlouva pošlapává osobnostní práva hráče, je ničím nepodložené. APK si není vědoma toho, že by kdy nastal nějaký takový případ a že by hráči byli prezentováni způsobem, který by je dehonestoval. „Vždyť jakékoli dehonestující využívání osobnostních práv hráčů by bylo proti zájmům jak klubů, sponzorů, tak marketingových partnerů klubů i ligy jako takové. Navíc samotná hráčská smlouva obsahuje pojistky, aby k ničemu takovému dojít nemohlo, a pokud by došlo, má hráč nástroje, jak se tomu bránit,“ shrnuje Loukota.
Stejně tak tvrzení pana Mgr. Zbořila, že Česká asociace hokejistů nebyla nikdy přizvána k jednání je nepravdivé, jelikož APK LH jednala s touto asociací např. při změně hráčské smlouvy, a dokonce některé myšlenky (otázka „buy out“) se v novém vzoru této smlouvy objevily.
Závěrem uvádíme, že APK více než 3/4 roku o marketingové smlouvě se zástupci spol. HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE jednala a snažila se najít řešení. Když už to vypadalo, že tato jednání budou úspěšná a zbývá dořešit naprosté detaily (prakticky se ladilo znění pouze jedné jediné věty(!!!)), otočili zástupci spol. HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE o 180 stupňů a vrátili celou věc na samý začátek. „Nemůžeme se zbavit dojmu, že celou tu dobu neměl pan Dědek ve skutečnosti zájem se s APK dohodnout.“ hodnotí Loukota a dodává „Pardubice tak na základě jeho rozhodnutí zůstávají jediným klubem, který doposud smlouvu o postoupení části marketingových práv nepodepsal.“
Zájmem nikoho, ani APK, ani ostatních členů APK, rozhodně není kohokoli vylučovat z ELH, ani spol. HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE. Ačkoli to pan Dědek ve svých vyjádřeních prezentuje jako hotovou věc. „Na půdě valné hromady APK se nikdy o vylučování nejednalo,“ uzavírá Loukota. Cílem APK je dostát svým závazkům a smluvním dohodám, které směřují k pragmatickému centrálními marketingu (ostatně do nedávné doby probíhala, jak je výše uvedeno, jednání se zástupci spol. HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE, a.s., která měla jednoznačně vést k jasné dohodě na postoupení části marketingových práv na APK, tak jak si Valná hromada odhlasovala). Na druhou stranu je nutné připustit, že si nelze rozumně představit, že by bylo možné hrát utkání ELH například v aréně, ve které by nebyly plněny právní a marketingové závazky, které vyplývají ze smluvních vztahů APK.
Mgr. Martin Loukota, Ředitel APK LH