ARBITRÁŽNÍ KOMISE UKONČILA ŘÍZENÍ VE VĚCI SPORU MEZI KLUBY Z HAVÍŘOVA, PŘEROVA A VSETÍNA A VÝKONNÝM VÝBOREM ČSLH

Pracovní senát Arbitrážní komise ČSLH ukončil řízení ve věci sporu mezi kluby HC AZ Havířov 2010, HC ZUBR Přerov a Valašský hokejový klub a výkonným výborem ČSLH. V závěrečném rozhodčím nálezu zamítl návrh zmíněných klubů, aby bylo rozhodnutí výkonného výboru, kterým byla zřízena Juniorská liga Akademií, prohlášeno pro rozpor s interními a obecně závaznými právními předpisy neplatným a aby v nejvyšší juniorské soutěži i nadále nastupovalo 24 týmů.

Pracovní senát Arbitrážní komise ČSLH v nálezu mj. uvedl, že rozhodnutí výkonného výboru bylo učiněno zcela v souladu se stanovami a dalšími řády ČSLH, neboť zřizování, organizace a řízení soutěží včetně podmínek účasti jsou v jeho pravomoci. Výkonný výbor ČSLH se při jeho přijetí řídil koncepcí hokejových akademií, která byla v minulosti opakovaně projednávána a schválena konferencemi ČSLH a která se dlouhodobě rozvíjí a doplňuje.

Rozhodnutí proto nelze interpretovat jako nesystémové, netransparentní nebo nepředvídatelné. Jako nedůvodné, nedoložené, případně irelevantní shledal senát rovněž námitky, týkající údajného rozporu rozhodnutí se stanovami, formálních nedostatků zasedání výkonného výboru, rozporu s obecným zákazem retroaktivity, dobrými mravy nebo zásadou legitimního očekávání, stejně jako údajné podjatosti členů výkonného výboru ČSLH.

Pracovní senát, složený z předsedy Arbitrážní komise ČSLH a zástupců, delegovaných každou ze stran, se sporem začal zabývat po svém ustavení v květnu 2019. Rozhodčí nález, k němuž dospěl, vycházel z písemných podání, předložených jednotlivými subjekty, jejich doplňujících vyjádření a ústního jednání, které proběhlo v červnu 2019.         

Praha, dne 2. 8. 2019

PhDr. Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí