Rozhovor s Martinem Majorem

Rozhovor s členem představenstva SK Sigma Olomouc, a.s. a s 1. náměstkem primátora Statutárního města Olomouce JUDr. Martinem Majorem, MBA.

Co představenstvo k rozhodnutí o podání žaloby na FAČR a proč právě vás představenstvo pověřilo zajišťováním této věci?

Od roku 2003 jsem v představenstvu klubu, respektive k období, kdy jsem byl primátorem, jsem byl i předsedou dozorčí rady klubu, což je historicky funkce spojená s touto funkcí. Zažil jsem s klubem skoro vše, co v minulosti určovalo jeho směřování. Statutární město Olomouc bylo vždy pro klub stabilizačním prvkem a také akcionářem, který se dlouhodobě nemalým dílem podílí na zajišťování financování klubu i Androva stadionu. Aktuálně se také jedná o převodu stadionu na město Olomouc. Když jsem sledoval průběh valné hromady FAČR dne 2. 6. 2017, a viděl nejen přístup k Sigmě, ale i k veřejností očekávaným změnám ve fotbalovém prostředí, pochopil jsem, že takto to dál skutečně nemůže jít, tedy pokud mají fotbalu pomáhat i veřejné prostředky. Patrně to vychází z toho, že svoje názory jsem sdělil představenstvu společnosti. Ze závěrů této diskuse vyplynula nezbytnost podání žaloby k ochraně práv nejen našeho klubu.

O co se konkrétně jedná?

Jedná se o to, že fotbal a fotbalové prostředí by měly být atraktivní pro sportovce i diváky, vzorem zejména pro mládež, nejen jako jedna z možností využití volného času, ale i výchovy k fair play, umění nejen vítězit, ale i prohrávat, jako určitý fenomén a ukázka možností spolupráce mezi lidmi. Pokud tomu tak není, pak se nelze divit úbytku sponzorů a klesajícímu zájmu veřejného sektoru o podporu. Sponzor se chce spojit s úspěšným produktem, ale to samo o sobě nestačí, chce se spojit také s produktem, který je pozitivně přijímaný. Veřejný sektor chce podpořit to, co něco přináší pro společnost, ale ne pouze z pohledu, že se má jednat o jakoukoli, nejlépe „masovou“, zábavu, ale musí se jednat také o něco, co přináší nějakou další přidanou hodnotu, co napomáhá naopak předcházet některým negativním jevům ve společnosti. Pokud se podíváte na stávající fotbalové prostředí, je to zcela jinde a co je nejhorší je to, že lidé, kteří jsou ve vedení fotbalu toto buď nechápou, nebo nechtějí pochopit.

Dobře, ale jak to souvisí s poslední valnou hromadou FAČR 2. 6. 2017?

Samozřejmě, že to souvisí. Z mého pohledu zasedá nejvyšší orgán tohoto spolku, ze kterého má vzejít vedení, které by to mělo řídit a být motorem toho, co jsem uvedl, tolik potřebných změn, a co jsme prakticky v on-line celý den viděli? Osoby, které chtějí pracovat ve prospěch fotbalu, pro veřejnost? Osoby, které mají transparentně a účelně hospodařit s veřejnými prostředky, aniž by upřednostňovaly svůj osobní zájem? Zasedání v duchu spolupráce a fair play? Jednání, které může být vzorem pro to, jak se má – nejen ve spolcích – jednat? Aspoň náznak něčeho, co by mohlo signalizovat, že má dojít k nějakým dlouho očekávaným změnám? Nějakou sebereflexi ve vztahu k tomu, co se dělo ve dnech před valnou hromadou, že je zde trestně stíhaná právnická osoba? Vidíte tam ve vedení někoho, kdo by mohl být nositelem nějakých změn, posunu?

A ve vztahu k Sigmě? Sigma jela na valnou hromadu s tím, že se přidá k těm, kteří požadují změny, a to jak změny systémové, tak změny personální, toto jsme opakovaně projednávali a deklarovali…. avšak nebyla na valnou hromadu ani připuštěna. Okolnosti, za jakých se tak stalo, považuji za skandální a každé další vyjádření FAČR a jejích funkcionářů mě v tom jen utvrdilo. Sigma byla a je řádným členem FAČR, stejně jako oba naši delegáti – Petr Konečný a Miroslav Koutek. Někdy před dvěma lety se do stanov FAČR přijalo, podle mého ne zcela uvážené ale i právně sporné ustanovení, že nestačí, aby členem FAČR byl klub a jeho zástupci vyslaní na valnou hromadu, ale i všichni členové představenstva a dozorčí rady, v našem případě tedy i včetně zástupců města Olomouc. Od doby přijetí tohoto proběhla jedna valná hromada FAČR v červnu loňského roku, aniž by kdo toto požadoval či kontroloval, tedy letošní červnová valná hromada byla až druhá po přijetí sporného ustanovení. Je zvláštní, že problém vznikl „náhodou“ až na letošní volební valné hromadě. Je zvláštní, že vznikl pouze klubům 1. a 2 ligy, nikoliv ostatním delegátům např. klubům ČFL a MSFL, které nikdo nekontroloval, a nikomu nevadilo, že toto sporné ustanovení taktéž nedodržují. Ne za zvláštní, ale přímo za absurdní pak považuji to, že naši delegáti přímo z valné hromady požádali po výzvě předsedajícího valné hromady o naplnění tohoto požadavku, aby se mohli účastnit. Všichni členové představenstva a dozorčí rady Sigmy, kteří nebyli členy FAČR, tedy zejména zástupci města a některých sponzorů, tomu vyhověli, ve snaze to Sigmě nekomplikovat a jak to dopadlo? Po splnění tohoto požadavku se dalo hlasovat a Sigma stejně nebyla účelově bez odůvodnění připuštěna ze strany české komory, ve které hlasovali i delegáti, kteří oproti Sigmě nadále požadavek nesplňovali a mohli se účastnit a hlasovat proti Sigmě, tedy pokud vůbec lze o mandátu z principu hlasovat ostatními delegáty.

FAČR ale argumentuje tím, že je třeba dodržovat stanovy?

To zní sice dobře, ale stanovy by měli dodržovat všichni, a pokud je to kontrolováno, pak zase u všech. Když tvrdí ředitel legislativně-právního oddělení FAČR, že u spolků je to nezjistitelné či „nepřekontrolovatelné“, pak jednak nerozumím tomu, proč by se to dávalo do stanov, když by to stejně nešlo kontrolovat, ale hlavně nerozumím tomu, proč uvádí takové v lepším případě z neznalosti nesprávné „vysvětlení“? U spolků je to stejně kontrolovatelné jako u akciových společností, na www.justice.cz je jak obchodní rejstřík, tak i spolkový rejstřík. Novináři to zvládli a během chvilky našli hned několik klubů ČFL a MSFL, které byly připuštěny na valnou hromadu, ač z pohledu toho, co se stalo, nesplňovaly totéž co Sigma, ale na rozdíl od Sigmy to ani nemusely napravit a mohly se účastnit, dokonce o Sigmě hlasovat a zablokovat její účast. Opět za zvláštní považuji to, že samotná FAČR nemá ve spolkovém rejstříku zapsaný svůj kontrolní orgán, ale nikomu to nevadí. A aby toho nebylo málo, tak prvoligový klub Slavia Praha, který je akciová společnost, tedy i dle FAČR kontrolovatelná, byla nakonec na valnou hromadu připuštěna, když údajně po upozornění v průběhu valné hromady naplnila požadavek stanov, ač neměla a nemá svého člena dozorčí rady členem FAČRu doposud. Nakonec při podrobnějším zkoumání zjistíte, že u někoho se to nekontrolovalo vůbec, u někoho nedostatečně, prostě jak se to komu zrovna hodilo. Přestože rovnost a princip nediskriminace by měly být ve spolku samozřejmostí. A to odhlížím od toho, že FAČR má být ve vztahu ke svým členům servisní organizací, a pokud chtěla tento požadavek prosadit a kontrolovat, tak na to měla už při svolání valné hromady upozornit. Zase to ukazuje na poměry ve FAČR a nedostatky v organizaci. Nemohu nedodat, že sporný požadavek jde nad rámec principu dobrovolnosti členství ve spolku. Ve svých stanovách se FAČR ani neobtěžovala s nějakými přechodnými ustanoveními pro ty, kdo v orgánech klubu již jsou před přijatou změnou stanov, tedy pokud je vůbec platná.

Dobře, bude tedy podána žaloba, co má být jejím cílem?

Pokud opomenu formální cíl, tedy neplatnost usnesení valné hromady, pak cílem je poukázat na to, co se ve FAČR děje a co všechno je možné v honbě za mocí a penězi. Valná hromada FAČR ani vzdáleně nepřipomínala skupinu lidí, kteří se spolčili za účelem naplňování nějakého společného zájmu, ale právě naopak.  A pokud takto vypadá valná hromada, jak vypadá běžná činnost tohoto spolku? Před několika dny odstoupila znovu zvolená členka a v posledních 4 letech předsedkyně odvolací komise FAČR, dle jejího vyjádření na protest proti atmosféře, která uvnitř českého fotbalu po poslední valné hromadě zavládla. Podle mého tato atmosféra zavládla již na valné hromadě či dokonce před ní.  Ale co je to za atmosféru a jak je slučitelná s cíli a posláním tohoto spolku? Jak prospívá rozvoji fotbalu? Jak se podepisuje na sportovních výsledcích, včetně naší reprezentace  A řešení? Namísto systémových a personálních změn se má připravit nějaká další změna stanov, která neřeší zase nic jiného než překreslení mocenského rozložení ve FAČR. Že se v tom ztratil fotbal a spolkové principy, to patrně nevadí, tedy alespoň vedení FAČR. Mně však nezbývá než klást si otázku, zda za dané situace je možné do něčeho takového dávat veřejné prostředky a podporu.

Děkuji za rozhovor,

Petr Pelíšek, SK Sigma Olomouc, tiskový mluvčí

 

Napsat komentář