Zpráva z Valné hromady Ceského atletického svazu konané dne 26. 4. 2015

atletika

cas.jpgValnou hromadu ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník
a ředitel ČAS František Fojt. Valná hromada ČAS vzala na vědomí
zprávu o činnosti ČAS za období od posledního zasedání Valné
hromady ČAS a programu ČAS na období let 2015 – 2017.

Valná hromada ČAS vzala na vědomí zprávu dozorčí rady za období
od posledního zasedání Valné hromady. Valná hromada ČAS vzala na
vědomí zprávu arbitrážní rady za období od posledního zasedání
Valné hromady ČAS. Valná hromada ČAS schválila změnu Stanov ČAS dle
předloženého návrhu. Valná hromada ČAS zmocnila P ČAS ve své
kompetenci administrativně formální úpravy stanov, které nesmějí
měnit jejich věcný charakter. Na základě výzvy či rozhodnutí
příslušného rejstříkového soudu může P ČAS odstraňovat všechny vady
Stanov k dosažení jejich souladu s platnou právní úpravou
a k dosažení zápisu do spolkového rejstříku.

Valná hromada ČAS uložila statutárním orgánům: a) uložit do
sbírky listin spolkového rejstříku Stanovy ČAS, b) učinit příslušné
zápisy do spolkového rejstříku. Valná hromada ČAS schválila návrh
organizace voleb členů P ČAS na období let 2017 a 2021. 

S pozdravem Adam Pražák, tiskové oddělení ČAS 

Napsat komentář